جلسه اول - آموزش ورود و خروج از انبار

در این جلسه ورود و خروج از انبار به طور کامل توضیح داده شده و همچنین با مفهوم بالانس مغایرت انبار آشنا میشویم