جلسه دوم – آموزش ثبت فاکتور های سالن و ویرایش فاکتور

در این جلسه ابتدا با فرمول های محصولات آشنا میشویم و فرمول ها را خواهیم دید سپس به طور کامل به بحث ثبت فاکتور سالن توسط کاربران و صندوقداران و همچنین به ویرایش ، حذف و کنسل کردن فاکتورها خواهیم پرداخت