جلسه سوم – ثبت فاکتور مشترکین ، ویرایش و کنسل فاکتورها

در این جلسه با ثبت فاکتور در قسمت مشترکین آشنا میشویم و به راحتی با ویرایش فاکتور و کنسل کردن فاکتورها کار میکنیم . همچنین در اینقسمت خواهیم توانست مشترکین خود را تعریف و یا ویرایش کرد .