جلسه چهارم – گزارشگیری فروش روزانه صندوق و بستن صندوق روزانه

در این قسمت با گزارش صندوق آشنا خواهیم شد که در پایان هر روز کاری بسیار نیازمند آناهستیم . همچنین خواهیم آموخت که در پایان هر روز کاری موجودی صندوق را صفر کرده و قاکتور ها را ثبت کنیم .