جلسه پنجم – گزارشگیری انبار و چک کردن مغایرت انبار

بسیار ارزشمند و مهم است که تمامی اطلاعاتی که برای ثبت در بخش انبار و بررسی انبار در سیستم ثبت و جمع آوری میگردد را بتوانیم به بهترین شکل بازخورد دریافت کنیم و گزارشگیری انجام دهیم . در این قسمت با گزارشات انبار کار خواهیم کرد و روش مغایرت گیری انبار را نیز فراخواهیم گرفت /