جلسه ششم – ثبت مصرف پرسنل فروشگاه در سیستم

در این جلسه خواهیم آموخت چگونه محصولاتی که پرسنل فروشگاه مصرف میکنند را برای کسر از انبار در سیستم ثبت کنیم . در این مدل فاکتور که پیشفرض با 100درصد تخفیف ثبت میشود میتوانیم به پرسنل به مقدار دلخواه تخفیف دهیم .