جلسه هشتم – ثبت هزینه ها در نرم افزار سپیدز

در این آموزش خواهیم آموخت که سایر هزینه های جاری فروشگاه که در لیست کالای اولیه نیستند و نمیتوانیم در بخش خرید ثبت کنیم را در قسمت هزینه ها تعریف و یا ثبت کنیم