جلسه نهم – سایر گزارشات نرم افزار سپیدز

در این قسمت مروری بر سایر گزارشات نرم افزار سپیدز خواهیم داشت و گزارشهایی که بیشتر نیازمند آنها هستیم را بررسی خواهیم کرد .